Hunter Douglas Pirouette Open

Hunter Douglas Pirouette shade with fabric open